Rada mieszkańców

Rada Mieszkańców w składzie:

 • Przewodniczący: Skop Bogusław
 • Zastępca przewodniczącego: Matyjasek Kazimierz
 • Członek Rady: Lika Andrzej
 • Członek Rady: Myćko Roman
 • Członek Rady: Nabiałek Marcin
 • Członek Rady: Nowakowski Henryk
 • Członek Rady: Ogrodnik Jan

Rada mieszkańców jest rzecznikiem interesów mieszkańców i partnerem Dyrektora Domu w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców.

Podstawowe zadania Rady Mieszkańców :

 1. Wsparcie dla kierownictwa Domu w kształtowaniu odpowiednich stosunków między personelem, a mieszkańcami.
 2. Aktywny udział w pracach związanych z funkcjonowaniem Domu w części dotyczącej organizacji życia mieszkańców.
 3. W przypadkach tego wymagających, rozpatrywanie wspólne z kierownictwem domu spraw naruszenia przez mieszkańców przepisów i zasad zawartych w Karcie Praw i Obowiązków Mieszkańca.
 4. Aktywny udział w planowaniu form wypoczynku i imprez kulturalnych poza DPS.
 5. Współudział w organizacji różnych form życia kulturalnego na terenie DPS.
 6. Pomoc w utrzymaniu porządku oraz w podnoszeniu estetyki pomieszczeń mieszkalnych Domu.
 7. Rozpowszechnianie zasady oszczędnego korzystania z infrastruktury urządzeń Domu Pomocy Społecznej (wyłączenie zbędnego oświetlenia, dokręcenie kurków z woda).
 8. Otaczanie opieką nowych mieszkańców w celu złagodzenia stresu związanego ze zmianą miejsca zamieszkania.
 9. Przedstawienie opinii mieszkańców o jakości i gramaturze spożywanych posiłków, składanie propozycji dotyczących zmian jadłospisów.
 10. Reprezentowanie Domu Pomocy Społecznej na zewnątrz.
 11. Opiniowanie wniosków w sprawie przyznawania wyróżnień dla mieszkańca.
 12. Wyrażanie opinii w sprawach organizacyjnych Domu.

Skład Rady Mieszkańców:

 1. Rada Mieszkańców jest wybierana spośród mieszkańców w wyborach jawnych i bezpośrednich.
 2. Prawo do głosowania mają wszyscy mieszkańcy zdolni do podjęcia świadomej decyzji. Każdy z mieszkańców może zaproponować skład Rady Mieszkańców jak również zostać jej członkiem.
 3. Wybory odbywają się w terminie uzgodnionym z Dyrektorem Domu.
 4. Mieszkańcy głosują na poszczególnych kandydatów większością głosów.
 5. W skład Rady mieszkańców wchodzą:
  1. Przewodniczący
  2. Zastępca przewodniczącego
  3. Pięciu członków Rady Mieszkańców
 6. Skład Rady ustalają między sobą wybrane osoby.
 7. Rada Mieszkańców wybierana jest na okres 4 lat.
 8. Rada Mieszkańców spotyka się w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał:
  1. Z każdego posiedzenia Rady Mieszkańców sporządzany jest protokół.
  2. Rada Mieszkańców podejmuje uchwałę większością głosów członków Rady.
  3. Uchwały Rady Mieszkańców przedstawiane są Dyrektorowi Domu na piśmie.

Funkcjonowanie Rady Mieszkańców wspiera bezpośrednio kierownik działu opiekuńczo-terapeutycznego poprzez: wyjaśnienie roli i zadań Rady, koordynowanie jej działań, motywowanie, zachęcanie, pomoc w kwestiach formalnych (np. dokumentowaniu) i inne działania, odpowiednio do potrzeb skutecznego funkcjonowania Rady.

Rada mobilizuje również inne osoby, niewchodzące w jej skład do działania na rzecz wszystkich mieszkańców

Share This
Skip to content