Procedura przyjęcia

Procedura przyjęcia mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej w Miedarach

Osobie wymagającej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

I. Ustalenia ogólne

 1. Przyjęcie osoby następuje na podstawie decyzji o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydanej przez Starostę Powiatu Tarnogórskiego za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

a) konieczna jest decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzja ustalająca opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej, wydana przez gminę właściwą dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej,

b) pozostałe niżej wymienione dokumenty kompletuje ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się, tj.:

 • wywiad rodzinny ( środowiskowy) u osoby ubiegającej się o miejsce w DPS, przeprowadzony przez pracownika ośrodka pomocy społecznej,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności lub wydane przez Komisję Lekarską d/s Inwalidztwa i Zatrudnienia,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia,
 • zaświadczenie psychologa,
 • opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca sprawności psychofizycznej osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS,
 • decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja organu rentowo- emerytalnego ustalającego wysokość renty lub emerytury,
 • zgoda osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego na ponoszenie opłaty za pobyt w DPS,
 • zgoda na umieszczenie w DPS,
 • w przypadku braku zgody na umieszczenie w DPS, postanowienie sądu na umieszczenie ,, bez zgody”,
 • w przypadku umieszczenia osoby ubezwłasnowolnionej, postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora oraz postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w DPS.
 1. Przed przyjęciem osoby do DPS pracownik socjalny naszego Domu ustala jej aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu, która stanowi podstawę opracowania indywidualnego planu wsparcia tej osoby.
 2. W sytuacji braku możliwości osobistego dotarcia do osoby ubiegającej się o przyjęcie, istnieje możliwość zaktualizowania jej sytuacji przez kontakt z pracownikiem socjalnym ośrodka pomocy społecznej z miejsca zamieszkania lub pobytu tej osoby.

II. Ustalenia szczegółowe.

 1. Dyrektor Domu zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się o przyjęcie lub jej przedstawiciela ustawowego o terminie przyjęcia do Domu. Informację tę Dyrektor może przekazać telefonicznie, ale z koniecznością sporządzenia notatki służbowej z przeprowadzonej rozmowy.
 2. Przed przyjęciem mieszkańca do Domu zespół terapeutyczno – opiekuńczy zapoznaje się z aktami osobowymi potencjalnego mieszkańca i wyznacza tymczasowego pracownika pierwszego kontaktu.
 3. Osoba przyjmowana powinna posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 4. Osobę, która przybyła do Domu, przyjmuje Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona, zwana,,osobą przyjmującą” (np. kierownik działu opiekuńczo – terapeutycznego, pracownik socjalny, psycholog, opiekun).
 5. Osoba przyjmująca przeprowadza rozmowę z osobą przyjmowaną oraz z jej przedstawicielem ustawowym, podczas której ustala jej aktualną sytuację. Odnotowuje zmiany zaistniałe w jej sytuacji od momentu złożenia wniosku oraz ustala wstępne warunki pobytu, a także informuje o zakresie świadczonych usług.
 6. Pracownik pierwszego kontaktu lub opiekun pełniący dyżur wskazuje mieszkańcowi wcześniej przygotowany pokój. Zapoznaje mieszkańca z współmieszkańcami Domu i pracownikami. Zapoznaje z topografią Domu, planem dnia, a pracownik socjalny z regulaminem domu i kartą praw i obowiązków mieszkańca.
 7. Pracownik pierwszego kontaktu oraz pozostali pracownicy mają obowiązek aktywnie uczestniczyć w procesie adaptacji nowego mieszkańca.
 8. Pracownik pierwszego kontaktu ma obowiązek konsultowania z zespołem terapeutyczno – opiekuńczym przebieg procesu adaptacji mieszkańca, a także uczestniczyć w przygotowaniu indywidualnego planu wsparcia. W zakresie określenia aktualnego stanu zdrowia i zaplanowania sposobu postępowania medyczno – rehabilitacyjnego należy jak najszybciej przeprowadzić badania przez lekarza pierwszego kontaktu.
 9. Po przyjęciu mieszkańca, pracownik socjalny zawiadamia właściwy oddział ZUS i Gminę, w celu dopełnienia niezbędnych formalności, mianowicie:

a) prośba do ZUS o przesyłanie świadczenia (za zgodą Mieszkańca lub jego przedstawiciela ustawowego),
b) w przypadku gdy Gmina partycypuje w kosztach pobytu mieszkańca, prośba o przesyłanie ewentualnej różnicy w kosztach,
c) udzielanie innej niezbędnej pomocy, w ramach posiadanych kompetencji.

 1. Dane każdego nowo przybyłego mieszkańca wprowadza się do ewidencji mieszkańców w programie komputerowym i zakłada teczkę osobową oraz kartotekę medyczną.
 2. Mieszkaniec zostaje zameldowany w Domu na pobyt stały nie później niż 7 dni od daty przyjęcia, jednak z powodów osobistych on sam lub jego przedstawiciel ustawowy może wystąpić z wnioskiem do Dyrektora Domu o zameldowanie na pobyt czasowy.
 3. Niezwłocznie po przyjęciu nowego mieszkańca Dyrektor Domu informuje o tym fakcie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

III. Sytuacje szczególne.

 1. W nagłych przypadkach wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczenie w Domu może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia wymaganych dokumentów, jednak powinny one zostać skompletowane przez właściwy OPS,
  w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do Domu.
 2. W tym przypadku procedura przyjęcia rozpoczyna się od części II, czyli ustaleń szczegółowych.

Proces wprowadzania nowoprzybyłego Mieszkańca w życie Domu powinien być rozłożony w czasie, tak, aby złagodzić stres Mieszkańca związany z tak wielkimi zmianami w jego życiu.

Share This
Skip to content